Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Chức năng và nhiệm vụ

Giới thiệu Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm:

Chức năng:

 • Thực hiện việc tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi theo đúng quy định và hoạt động theo đúng nội dung, phạm vi được cấp phép.
 • Ban hành và công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại Trung tâm.
 • Đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

 • Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi;
 • Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe vị thành niên, trợ giúp các cháu trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm trẻ theo quy định của pháp luật;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật;
 • Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp các cháu phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên;
 • Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ;
 • Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội;
 • Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa các cháu đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi cơ sở trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cháu ổn định cuộc sống;
 • Quản lý tài chính, tài sản, cán bộ, nhân viên và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.


Tin tức liên quan khác